last_response#

property Mapdl.last_response#

Returns the last response from MAPDL.

Examples

>>> mapdl.last_response
'KEYPOINT   1  X,Y,Z=  1.00000    1.00000    1.00000'